จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัท อินทรามณี จำกัด ดำเนินธุรกิจตามจริยธรรมธุรกิจ โดยปฏิบัติและสื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯมีหน้าที่สร้างการเจริญเติบโตมูลค่าของบริษัทฯในระยะยาวอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและทันกาล

2. ลูกค้า: บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าโดยการสร้างความพึงพอใจสูงสุด จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาความสัมพันธ์ของผลประโยชน์ร่วมกัน โดย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่ดีเลิศและการส่งสินค้าที่แม่นยำ นอกจากนี้บริษัทฯพร้อมดำเนินการแก้ไขกับข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยทันทีที่ได้รับแจ้ง พร้อมจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกปีเพื่อนำความต้องการหรือปัญหาของลูกค้าร่วมหาวิธีการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ

3. พนักงาน: บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ทั้ง แรงงานเด็ก การล่วงละเมิด สิทธิสตรี กฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง รวมถึงบริษัทฯยังปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค ให้ความเป็นธรรมในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ เวลาการทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานโดยการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์และโอกาสที่มากขึ้นของพนักงาน

4. คู่ค้า: บริษัทฯคำนึงถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส

5. คู่แข่ง: บริษัทฯดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและการค้าอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย

6. สังคมและชุมชน: บริษัทฯให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยกำหนดนโยบายทางด้านอาชีวอนามัย มีการดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สุด